ASSESSORAMENT JURÍDIC COMPLEMENTARI

Conesa Legal completa la seva especialitat en laboral amb un ampli coneixement d’altres àrees del dret, com són el dret processal, civil, mercantil i penal. El despatx compta amb especialistes, així com col·laboradors externs de primer nivell, que permeten oferir un assessorament jurídic complementari fonamental per encarar correctament, qualsevol assumpte que es presenti al despatx.

Cuidem les implicacions que tenen altres àrees del dret en el món laboral. Entenem que l’assessorament al client, implica un ampli coneixement del dret. Els nostres clients troben un assessorament integral que cobreix totes les seves necessitats.

Advocats especialistes en Laboral Barcelona

El nostre despatx ofereix un ampli assessorament, consistent en la resolució de les consultes que puguin plantejar-se, el consell sobre la manera de procedir, la redacció de contractes de diversa índole, o la negociació d’acords amb les parts interessades.

 • Promocions immobiliàries
 • Compra-vendes
 • Arrendaments
 • Comunitats de Propietaris
 • Dret de propietat
 • Responsabilitat civil

Per obtenir un bon assessorament és necessari saber com es defensa davant els tribunals de justícia.

Així, l’equip d’advocats del despatx presta els serveis necessaris per a la correcta defensa davant tota classe de tribunals i procediments arbitrals.

D’aquesta manera, es defensa al client en assumptes com ara:

 • Reclamacions derivades de contractes.
 • Accidents de treball
 • Reclamacions de responsabilitat civil
 • Desnonaments i processos arrendaticis
 • Processos de propietat horitzontal
 • Reclamacions del dret de propietat
 • Actuacions derivades del dret mercantil

L’assessorament en matèria laboral i de seguretat social exigeix, en més d’una ocasió, no només la intervenció davant els tribunals de la jurisdicció social, sinó també davant els de l’ordre del contenciós-administratiu.

Conesa Legal compta amb professionals especialitzats en la defensa processal davant els tribunals contenciosos administratius.

S’actua en supòsits com ara:

 • Actes de Seguretat Social.
 • Licitacions
 • Recursos davant sancions administratives