DRET LABORAL

El nostre equip està format per advocats altament especialitzats en Dret Laboral i en tots els assumptes relacionats amb les diferents àrees especialitzades relacionades amb les relacions laborals. El nostre compromís amb el Dret del treball ens ha portat a pertànyer des dels nostres inicis a diferents associacions, entre les quals destaquen l’Associació Internacional de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Actualment som membres de les Seccions de Dret Laboral i de Dret Comunitari i Internacional de l’Iltre. Col·legi d’Advocats de Barcelona i presidim la Comissió de Dret Social Comunitari a l’Iltre. Col·legi de Graduats Socials de Barcelona.

Advocats especialitzats en Dret Laboral Barcelona

 • Assessorament laboral a empreses i particulars.
 • Assessorament en Recursos Humans.
 • Assessorament, assistència, defensa i reclamació de conflictes.
 • Assessorament laboral internacional.
 • Auditories laborals.
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Negociacions col·lectives.
 • Càlculs de pensions comunitàries i convenis bilaterals amb l’estranger.
 • Jubilacions, prejubilacions anticipades o parcials amb contractes de relleu.
 • Capitalitzacions de pensions i plans de pensions propis contemplats en el Conveni Col·lectiu.
 • Viduïtat, orfandat i auxili per defunció.
 • Sol·licitud de prestacions meritades i no percebudes.
 • Gestions per a l’obtenció d’assistència sanitària a desplaçats a l’estranger.
 • Pensions de l’Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI)
 • Prestació d’incapacitat temporal.
 • Pagament directe per maternitat.
 • Incapacitats permanents.
 • Prestació d’atur.
 • Servei domèstic.
 • Altes en el Règim Especial Treballadors de la Llar (fixos i discontinus).
 • Altes i variacions del cap de família.
 • Contractes de representants de comerç.
 • Altes i baixes de representants de comerç.
 • Confecció de butlletins mensuals de cotització.
 • Conveni especial amb la Seguretat Social.
 • Sol·licitud i variacions de conveni especial amb la Seguretat Social sobre cotització i assistència sanitària.
 • Confecció de fulls de salari i assegurances socials.
 • Intervenció en la contractació laboral per adequar les diferents modalitats contractuals a l’interès de l’empresa o del treballador, considerant les possibilitats de bonificació existents, la
 • temporalitat i les clàusules necessàries per al tipus de contracte que es desitja concertar (confecció del contracte, pròrrogues, etc. .).
 • Estudi, confecció i tramitació de sol·licituds de fraccionament i ajornament de pagaments del règim general de la Seguretat Social o quotes d’autònoms davant la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Esport: contractació de professionals de futbol, ciclisme, bàsquet i altres esports. Comptem amb una àmplia experiència tant en contractació nacional i internacional d’esportistes i entrenadors, especialment en els aspectes contractuals derivats de la relació laboral de l’esportista en àmbits federatius.
 • Sector Agrari: comptem amb àmplia experiència en aquest sector i coneixem bé els assumptes relacionats amb la seva legislació laboral aplicable.
 • Treballadors del mar: assessorament especialitzat i qualificat en tot el relacionat amb aquesta àrea.
 • Artistes en espectacles públics: assessorament a empreses i artistes i elaboració dels contractes. També realitzem els contractes lligats amb els Drets d’imatge i autoria.
 • Empleades de la llar: assessorem en la inscripció de l’ocupador a la Seguretat Social. Elaborem i tramitem tot tipus de contractes.
 • Assessorament a Administradors Concursals.
 • Assessorament a treballadors davant processos concursals.
 • Reestructuracions empresarials.

Les negociacions col·lectives fan possible que empresaris i treballadors defineixin mitjançant un acord les normes que regiran la seva futura relació laboral.

El coneixement exhaustiu de les estratègies de negociació és totalment necessari en aquests casos, sempre que es busqui arribar a un acord el resultat volem que sigui positiu per a les futures relacions laborals de l’empresa.

Creiem en el diàleg social i entenem la negociació col·lectiva com un mitjà eficaç per actualitzar dia a dia les condicions laborals. Oferim el nostre assessorament especialitzat, així com la nostra presència física a la Mesa de Negociació fins que s’aconsegueixi un acord satisfactori per a les dues parts o s’obtingui la corresponent autorització administrativa en convenis col·lectius d’empresa, sectorials o de qualsevol àmbit territorial.

En Conesa Legal hem assessorat gremis i associacions empresarials en negociacions col·lectives, incloent a sindicats, i hem intervingut com a assessors en la negociació de convenis col·lectius tant sectorials com d’empresa.

Vam participar en la negociació col·lectiva perquè creiem que el Conveni és una peça essencial en la regulació de les condicions de treball, i perquè coneixem els efectes que té el contingut i redacció d’aquests acords.

A més, enfoquem millor l’estratègia i defensa en els conflictes col·lectius perquè entenem l’estructura col·lectiva i sabem interpretar com afecten el conjunt de l’empresa els drets i obligacions que contenen els diferents convenis.

Conesa Legal assessora en matèria laboral perquè té, a més d’especialistes en la matèria, professionals que acudeixen al Jutjat, el que els permet conèixer de primera mà com els tribunals resolen les qüestions.
Davant el món canviant en què ens trobem, i les constants modificacions legislatives a què ens veiem sotmesos, el nostre dia a dia en qüestions laborals ens permet conèixer tant les novetats legislatives, com intuir o veure immediatament que criteris va adoptar tant l’administració , com els jutjats a l’hora d’aplicar-les.
El nostre assessorament diari en matèria laboral és sens dubte la millor prevenció laboral.

La gestió de l’accident de treball és imprescindible, fins i tot abans que passi.
Els coneixements en matèria de prevenció de riscos laborals dels apliquem pensant tant en la prevenció necessària l’accident, com en la defensa en judici.
L’accident de treball implica el dret al fet que el treballador reclami la invalidesa que correspongui, a més del recàrrec de prestacions en matèria laboral. Tot això sense perjudici dels danys i perjudicis derivats de les seqüeles físiques i morals que li hagi ocasionat.
La seva defensa pot ser davant el Jutjat penal, com davant el Jutjat del Social, per la qual cosa comptem amb advocats capaços de defensar els interessos del client davant les dues jurisdiccions, ia més comptem amb la col·laboració d’aquells metges que avaluïn les seqüeles i les defensin com a perits davant el jutjat que correspongui.
A més gestionem els procediments de sanció administrativa que, si escau, pugui interposar l’administració laboral.

El constant contacte amb empreses i alts directius ens ha permès ser uns especialistes en determinades relacions especials, especialment la dels Alts Directius.
El contracte de l’Alt Directiu és fonamental per determinar com es configura la relació entre l’empresa i el gerent. Fins i tot per extingir-la.
Sabem consensuar les posicions entre l’empresa i la persona interessada en el lloc de treball, i redactem el contracte coneixent com és previsible que vagi a jutjar aquest document. Acompanyem doncs al client en l’elaboració del contracte de treball perquè el considerem essencial en la relació laboral especial de l’alt directiu.
En cas de conflicte sabem negociar i defensar les posicions i reclamacions tant de l’Alt Directiu, com de l’Empresa. La nostra experiència ens permet utilitzar tant arguments jurídics, com a arguments ètics o materials.

El món de l’empresa exigeix ​​en la majoria d’ocasions tenir comercials en plantilla.

Prestem assessorament perquè les Empreses puguin configurar una plantilla de comercials. Per a això és essencial tenir clara la relació que l’Empresa vol mantenir amb els seus comercials, és a dir, tipus d’horaris que vol exigir; tipus de retribució que vol emprar; zones que voleu assignar; suports que desitja lliurar al comercial per al desenvolupament de les seves tasques; control que vol exercir sobre el comercial; etc.

Tots aquests elements han de determinar la conveniència d’una relació mercantil, com pugui ser un contracte d’agent comercial, o l’eficàcia d’una plantilla de comercials configurada per comercials en plantilla o com a representants de comerç.

La incorporació de precises clàusules en el contracte de treball permetrà que la relació contractual fluctuï d’una determinada manera o altra.

A més, no tan sols estem presents a l’hora d’elaborar el contracte, sinó que podem estar presents a l’hora d’explicar aquestes clàusules al treballador que es contracta, el que facilita transparència a l’hora de contractar.

També estem disposats a actuar en cas de conflicte i defensa d’aquestes.

Som especialistes en la implementació dels protocols d’empresa en matèria de RRHH:

 • Protocols de normativa interna.
 • Protocol de detecció en mobbing.
 • Protocol en Plans d’Igualtat.
 • Protocol de detecció d’assetjament sexual.
 • Protocol en coordinació de terceres empreses en matèria de prevenció de riscos laborals.

Acompanyem a l’empresa tant en la detecció de les seves necessitats, com en la posterior redacció del Protocol i implementació en l’empresa, assistint a les reunions que siguin necessàries amb els representants dels treballadors o la plantilla de l’empresa.

La nostra intervenció pot ser decisiva en una operació de compra, en la valoració d’una empresa, o simplement en la comprovació que són correctes les decisions adoptades en matèria laboral.

 

Els passius laborals poden no estar a la vista en el moment de l’operació de compra, el que pot comportar futures demandes imprevistes, o costos laborals futurs molt elevats.

 

La nostra experiència en contenciosos laborals ens permet avui valorar encertadament les conseqüències d’una successió d’empresa; els passius laborals derivats de subcontractacions o cessions il·legals de treballadors; les conseqüències de contractes temporals celebrats en frau de llei; o els efectes d’una possible falta de cotització a la seguretat social.

 

Per això fem una Check List Laboral, vam emetre un informe, i quantificar aquests passius laborals perquè el client tingui a les seves mans tota la informació necessària per valorar els aspectes laborals de l’empresa.

La nostra experiència en dret social comunitari ha anat creixent a mesura que cada vegada apareixen més elements internacionals en els contractes de treball.

 

La millor prevenció està en conèixer la llei que s’aplicarà al contracte, ja sigui d’Alta Direcció o de relació laboral ordinària. Aquests contractes els acorden parts que són de diferents països, i fins i tot es desenvolupa el treball en països tercers.

 

El nostre valor afegit està en poder defensar els drets de les parts tant en un jutjat nacional, com davant del Tribunal de Justícia de Unió Europea, o davant el Tribunal Europeu de Drets Humans si es tracta de defensar drets fonamentals.

 

Assessorem també a Organitzacions Internacionals, en què tant el dret privat internacional com el dret social comunitari, juga un paper fonamental tant en la configuració de la relació laboral, com en les decisions que pugui adoptar un futur jutjat, o les prestacions socials que es puguin meritar.

 

Per això també comptem amb especialistes en seguretat social, que assessoren en matèria prestacions que es meriten en diferents països, i especialistes en expatriació i immigració.

La negociació col·lectiva ha adquirit importància tant en empreses de grans dimensions, com en Pimes. La possibilitat d’adaptar les condicions laborals a la realitat econòmica de l’empresa és una opció per guanyar competitivad, però també per adaptar millor les condicions laborals les necessitats de la pròpia empresa.

Estudiem amb el client les seves necessitats, l’assessorem i li oferim possibles alternatives, elaborem l’estratègia de negociació, i l’acompanyem a la taula de negociació fins que s’arribi a un acord.

Estudiem la situació de l’empresa per a la possible preparació d’un conveni d’empresa, coneixem la seva realitat pel que fa a representació dels treballadors, elaborem les propostes enfocant la negociació, i iniciem el diàleg necessari per assolir l’acord col·lectiu que sigui convenient per a les parts .

Igualment, prestem assessorament a gremis i associacions patronals per a la preparació, negociació, redacció i posterior tramitació davant els òrgans administratius corresponents per a la publicació del conveni col·lectius sectorial, tant a nivell provincial o autonòmic, com nacional.

El nostre coneixement de la realitat laboral a l’empresa ens ha permès defensar tant a empreses, com a treballadors en processos de reestructuració d’empreses. Creiem que el dret laboral és una moneda de dues cares: la de l’empresa i la dels treballadors. Conèixer els drets i obligacions d’ambdues parts és fonamental en la negociació col·lectiva, i en la defensa dels drets d’una o altra part al jutjat.

L’acomiadament col·lectiu, la suspensió temporal de les condicions de treball, la negociació col·lectiva, la modificació col·lectiva de les condicions de treball, l’establiment d’un nou marc a través d’un conveni col·lectiu d’empresa, la doble escala salarial, el plantejament d’un concurs davant d’una situació d’impossibilitat d’afrontar els pagaments necessaris per seguir amb l’activitat empresarial, les reclamacions davant el Fogasa, etc. Tot això s’ha convertit en una especialitat d’aquest despatx, que gestionem a través d’un complet equip de professionals amb experiència i coneixements necessaris en matèria laboral, de negociació col·lectiva, d’economia i comptabilitat, ia més en concursal.

Els economistes avaluen la situació des d’un punt de vista objectiu, oferint si és possible plans de viabilitat alternatius. Diagnosticat el problema poden ser necessàries diferents mesures laborals per intentar corregir aquells problemes que s’hagin identificat.

Per al cas que l’empresa es trobi davant d’una suspensió de pagaments o un quitament del deute per solucionar el problema, comptem amb administradors concursals disposats a assessorar en matèria concursal, de manera que podem gestionar les situacions d’insolvència que siguin necessàries.

Hem assistit amb discreció i èxit multitud d’assumptes, defensant els interessos de l’empresa en uns casos, i els interessos dels treballadors en d’altres.