the art of being legal


SILICOSIS: MALALTIA PROFESSIONAL

SILICOSIS: MALALTIA PROFESSIONAL

La silicosi com accident o malaltia professional: danys i responsabilitats

La silicosi és una de les malalties professionals més conegudes. En els països en desenvolupament encapçala avui la llista de malalties respiratòries d’origen laboral.

Josep Conesa. abogado laboralista (Barcelona)

 

Redactado por Josep Conesa

Abogado laboral y concursal

Saber más

La silicosi és la pneumoconiosi produïda per inhalació de partícules de sílice. S’entén per pneumoconiosi la malaltia ocasionada per un dipòsit de pols en els pulmons amb una reacció patològica enfront del mateix, especialment de tipus fibrós.

És doncs una malaltia fibrósica-pulmonar de caràcter irreversible i considerada malaltia professional incapacitant en molts països. És molt comú en el sector relacionat amb la mineria, metal·lúrgia, fosa, les indústries relacionades conquímicos, pintures, ceràmiques, marbre, vitralls, aïlladors, poliments, canonades, termoaislantes, maçoneria i construcció.

TIPUS DE SILICOSIS:

Depenent del menor o major nivell de sílice cristal·lina hi ha tres tipus de silicosi:

Silicosis crònica: aquesta resulta de l’exposició perllongada (més de 20 anys) a baixes quantitats de pols de sílice. Aquesta pols causa inflamació en els pulmons i ganglis limfàtics del tòrax. Aquesta malaltia pot fer que les persones tinguin dificultat per respirar i és la forma més comuna de silicosi.

Silicosis accelerada: aquesta es presenta després de l’exposició a quantitats majors de sílice en un període més curt (de 5 a 15 anys). La inflamació dels pulmons i els símptomes ocorren més ràpidament que en la silicosi simple.

Silicosi aguda, la qual resulta de l’exposició a quantitats molt grans de sílice durant curt temps. Els pulmons s’inflamen bastant i es poden omplir de líquid, el que causa una dificultat respiratòria greu i una baixada dels nivells d’oxigen a la sang.

És molt possible que apareguin altres malalties com el càncer de pulmó, la Malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) i la Tuberculosi. Els seus símptomes són: Febre, Pèrdua de pes, Suors nocturns, Dolors al pit i Insuficiència respiratòria.

Prevenció:

L’única mesura per a prevenir aquesta malaltia és el control de la pols respirable i el diagnòstic precoç, així com integrar la prevenció en tots els nivells de l’empresa, amb actuacions com:

– Controlar l’exposició de les persones treballadores a la pols de sílice.

– Utilitzar mitjans tècnics de control com ventilacions localitzades i cabines d’aïllament.

– Formar les persones treballadores sobre els efectes de la pols de sílice en la salut.

– Humitejar les superfícies de treball abans de netejar-les. Utilitzant per a això aspiradores o escombrant amb la superfície mullada.

– Utilitzar sempre els Epis adequats.

– Rentar-se adequadament, i posar-se roba neta abans d’abandonar el lloc de treball.

Tot i això, la realitat s’imposa. Hi sectors on on la prevenció de riscos laborals arriba tard i malament.

Al sector de la pedra, per exemple, sembla clar que no tots tenien coneixement que el Silestone pogués provocar aquestes seqüeles. Ni el Servei Aliè de Prevenció de Riscos Laborals havia avaluat el risc, ni havia recomanat mesura de prevenció alguna o equip de protecció apropiat, ni el Servei de Vigilància de la Salut realitzava els controls o avaluacions mèdiques adequades.

Conseqüències legals:

Existeixen doncs unes conseqüències gens prometedors per a les empreses del sector, generalment petites i atomitzades, moltes de les quals són autònoms que responen dels danys i perjudicis causats de la seva activitat econòmica amb els seus béns presents i futurs. És a dir, la pòlissa de responsabilitat civil arribarà fins on arribarà, però a partir d’aquí serà l’autònom qui respondrà personalment.

Amb això vull dir, a més, que hi ha el famós recàrrec de prestacions a la Seguretat Social (que augmenta l’import les pensions del treballador d’un 30% a un 50%) que no cobreix l’asseguradora (perquè no pot assegurar) i serà l’empresa (societat o persona física) a qui la seguretat social li exigirà el pagament capitalitzat del mateix (és a dir, la seguretat social calcula l’esperança de vida del treballador i s’exigeix tota la seva quantia en un sol pagament).

Si desitja calcular el risc d’un recàrrec de prestacions pot fer la consulta en el següent enllaç: CALCULAR EL RECÀRREC DE PRESTACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL

En Conesa Legal assessorem i fem prevenció legal davant accidents laborals perquè sabem com podem defensar-lo en el Jutjat. Fa anys que tractem i defensem assumptes d’accidents en els jutjats, i veiem que hi ha dos problemes importants amb el recàrrec de prestacions:

1r) El primer és que aquesta figura ve acompanyada d’una sanció administrativa. El problema no és el seu import, que generalment sol ser baix. El problema és que l’empresa abona l’import i no ho recorre, pensant que l’acta del recàrrec que l’acompanya és “la mateixa cosa”. I com creu que és “el mateix”, en moltíssimes ocasions no ho impugna i li venç el termini per fer-ho. Això provoca la nefasta conseqüència que a posteriori la Seguretat Social capitalitza el recàrrec i li exigeix el seu import, íntegre. El que no sol ser barat …

2n) El segon problema amb què ens trobem és que la jurisprudència actual avala encara aquesta figura a Espanya. En la nostra opinió té defensa. Es pot fonamentar que el recàrrec és un figura obsoleta, preconstitucional i nul·la. Exposar-ara seria massa extens, però hi ha argumentació legal com per fonamentar una bona demanda i plantejar recursos amb sòlids fonaments legals.

Però aquests, no són els únics riscos greus per a l’empresa, sinó que s’enfrontarà, com dèiem als danys i perjudicis, que el treballador pot reclamar per via laboral, o fins i tot penal.

En via penal la prescripció del delicte ha jugat un paper important per absoldre algunes empreses del sector (ja que els símptomes de la malaltia poden aparèixer tarda). I també hi ha alguna jurisprudència absolent a les empreses, assenyalant que el risc de la silicosi, en la manipulació del Silestone, era un risc emergent no conegut.

Tot i així, la reclamació de danys i perjudicis pot fer-se igualment per via laboral. L’important serà llavors, com dèiem, revisar la cobertura de la pòlissa. Pot ser que no cobreixi prou o hi hagi un sublímit per víctima. I pot ser que les Asseguradors detectin ara el risc i vulguin deixar de cobrir-o augmentar les primes per cobrir-lo.

Hi ha, doncs alguna solució un cop lliurades tantes batalles judicials? Que passa si perdo totes les demandes?

Doncs bé, la veritat és que es pot plantejar alguna acció sempre que a l’empresa li quedin ànims i diners.

El primer seria realitzar un estudi cas per cas per valorar si és possible repetir contra el servei de prevenció. És a dir, l’empresa ha contractat un servei per detectar els riscos a l’empresa i una vigilància de la salut la missió ha fallat. Caldrà veure si és així, ja que també aquesta empresa gaudirà d’una pòlissa de responsabilitat civil.

El segon és estudiar si és possible repetir contra l’empresa Fabrica’t del material. Quan es fabrica un producte, en aquest cas un producte registrat com a marca, ha d’informar dels riscos que suposa la seva manipulació. Pel que sabem, en aquest sector, no va existir una informació suficient sobre els riscos que suposava tractar aquest material.

He de enfrontar-me a tot això?

Recordo un cas en què, pels motius explicats, a l’empresa se li va passar el termini per impugnar el recàrrec d’una malaltia professional. Quan li va venir quantificat per la Seguretat Social el recàrrec ascendia a 127.000 euros i li va ser impossible abonar el seu import. Era una empresa relativament petita i bregava en un sector que havia perdut el marge comercial des de feia anys.

Adoptem el que podria semblar la pitjor mesura possible, però és una mesura totalment necessària davant determinades situacions: vam haver de plantejar un concurs de creditors.

Davant d’aquesta nova situació és convenient realitzar un check-list o auditoria laboral en prevenció de riscos laborals, perquè des d’un punt de vista legal ho tinguem tot bé i amb capacitats de defensa.

Li proposem que faci clic en el següent enllaç per facilitar-nos els seus documents i encarregar-nos una auditoria legal per prevenir i defensar de la millor manera el que pogués ser un accident de treball o malaltia professional a la seva empresa: CHECK-LIST – AUDITORIA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Davant de qualsevol dubte que se li plantegi, contacti amb mi sense problema.

 

Data de publicació: 25 de març, 2023

Última actualització: 25 d’abril, 2024

Entrades recents

Categories