Resolució alternativa conflictes

Advocats Especialistes en Mediació a Barcelona

Amb seu a Barcelona, som especialistes en mediació. El R.A.C., o Resolució Alternativa de Conflictes, és una nova i moderna forma de tractar els conflictes en les empreses.

Quan hi ha un conflicte el millor és abordar-lo en lloc d’ocultar. I per això cada vegada menys empreses contemplen únicament i en primer lloc les solucions contencioses. Cada vegada més es recorre a un professional expert perquè s’ocupi de la gestió integral del conflicte.

En Conesa Legal comptem amb professionals que ofereixen aquest servei amb garanties d’eficàcia. Estem formats en procediments R.A.E., i comptem amb experiència en gestionar habilitats i tècniques de comunicació, escolta activa, programació neurolingüística, i fins i tot coaching.

Amb el R.A.C. ens valem d’un mètode de negociació estructurat que ajuda als que estan enmig d’un conflicte a desactivar-lo i trobar solucions que satisfan les dues parts. La mediació serveix per trobar solucions en tots els casos perquè planteja la solució al conflicte a través d’una estratègia que permet, abans de res, preservar les relacions, humanes i comercials, controlant el risc de caure en el desprestigi i evitant majors perjudicis a futur.

El mètode estructurat de tractar el conflicte és molt útil perquè permet l’ús de múltiples tècniques que garanteixen poder assolir una solució, i no resta llibertat a fer servir la creativitat dins del ventall de possibilitats que permeti cada conflicte .. Aquesta negociació ordenada es realitza doncs a través d’uns estàndards o models pautats que en la pràctica han anat sintetitzant en tres models principals:

En uns casos, utilitzem el model transformatiu enfocant la negociació des del concepte del “empoderament” de les parts per recuperar la seva capacitat de responsabilitzar-se del conflicte.

En d’altres, utilitzem el model circular narratiu, enfocant la negociació des de la idea que el conflicte és el relat de dues històries incompatibles que busca re-elaborar per construir una nova narrativa on siguin compatibles les dues històries.

I en altres enfoquem la negociació des dels interessos de les parts, partint de les seves posicions, per deslindarlas dels seus interessos i poder arribar a les seves necessitats, creant opcions a través de criteris objectius, seguint el mètode de l’escola de Harvard.

A través d’aquests mètodes o maneres d’intervenir, els nostres professionals ajuden a ordenar el discurs que les parts necessiten en conflicte, identificant emocions, pors, responsabilitats, interessos i necessitats reals, i són capaços d’utilitzar, quan sigui necessari, tots els mètodes i models segons es trobi la fase de la negociació i les necessitats de les parts.

I per això el professional de Conesa Legal es faran valer de moltes tècniques:

La pregunta com a eina que permeti que les parts se sentin i analitzin la resposta donada (preguntes obertes perquè no es contesten amb un sí o no sinó que donen més informació), preguntes tancades, breus i concretes, aclaridores, hipotètiques, incisives, suggestives o mirall de devolució, circulars, o bé preguntes embut (per què)).

La reunió privada o caucus per a la superació de bloquejos i propiciar que les parts usin un espai per explorar opcions sense el risc de semblar feble davant l’altra part, o poder donar informació d’una manera més relaxat en no estar present l’altra banda, aclarir malentesos o definir posicions. En el caucus es facilita analitzar la seva millor alternativa a l’acord negociat (MAAN) i el seu pitjor alternativa a l’acord negociat (Paan). En ell, el mediador demana a les parts que es moguin de la seva posició inicial i ofereixin una xifra a l’altra part.

L’agent de la realitat (reality check), en la qual el mediador intenta que les parts surtin de la seva posició inicial per enquadrar de forma més àmplia i realista el conflicte i així aconseguir redefinir les seves posicions. Els fa observar el conflicte des d’una visió més alta, més àmplia. Els fa pujar al “balcó de dalt”.

L’empatia com a tècnica és també molt important. El mediador es col·loca en el lloc de les parts sense jutjar-les per generar fiabilitat i seguretat a les parts, sense perdre de vista la seva imparcialitat i neutralitat. Així mateix, el mediador utilitza l’escolta activa, no limitant-se a escoltar i assentir, sinó que intervé activament, tractant de fer diferenciar a les parts els fets de les opinions i de les emocions associades. Els ajuda a reelaborar el discurs, el que donarà lloc al fet que aflorin continguts no dites i al fet que es qüestionin idees que no es donaven per fetes.

El parafrasejo, que consisteix en recollir els fets de forma ordenada com a dada objectiva, per diferenciar-los de les opinions que són subjectives, perquè així les parts surtin de les seves posicions i finalment s’identifiquen les emocions que també són subjectives però inqüestionables. El parafrasejo persegueix polir la càrrega negativa del discurs de les parts, amb una veu diferent en la qual es deixen enrere les interferències emocionals.

El replanteig o reformulació el mediador retorna a les parts la seva història però des del punt de vista dels seus interessos i necessitats, deixant enrere la rigidesa de les seves posicions per així construir noves opcions. A la reformulació s’elimina també la càrrega negativa neutralitzant el llenguatge i restablint una nova forma de comunicació entre elles.

L’empoderament en què el mediador busca atorgar una posició de poder i autoestima òptima a les parts, perquè els permeti una participació activa i efectiva en la mediació, especialment quan cal equilibrar el poder entre elles. I se serveix del brainstorming com a tècnica generadora d’idees el principal objectiu és el d’aconseguir la lliure expressió sense ull crític.

És una realitat que a l’empresa sorgeixen conflictes dins i fora d’ella:

Dins de l’empresa, en la mesura que els integrants d’un lloc de treballs són membres d’una organització, i desenvolupen hàbits de relacions entre si, amb el seu superior, amb el reglament intern de l’empresa i amb el treball mateix que exerceixen, etc. Això els porta a adoptar determines conductes davant els conflictes, i moltes vegades els rols professionals, les circumstàncies del lloc de treball, o fins i tot els vincles familiars que hi ha a les empreses familiars, no els permeten actuar o dialogar com ho farien en un altre context.

Fora de l’empresa, en la mesura que l’empresa entra en relació amb tercers a través de les diferents interaccions i relacions comercials que realitza. Hi ha relacions que enterboleixen i fins i tot s’enquisten.

Els conflictes sorgeixen en el si de qualsevol tipus de relació humana (en la família, entre veïns, entre companys de treball, etc.). Els nostres mediadors ajuden a obtenir el resultat que com a solució posi fi al conflicte, però aconseguint que siguin les pròpies parts les que decideixin la solució que volen adoptar.

En definitiva, la mediació és un camí ple de possibilitats cridat a preservar i millorar la relacions humanes del tipus que siguin i evitar la cronificació de tot conflicte.

Si desitja més informació, contacti amb un dels nostres especialistes en mediació: la nostra professional Maria Serra Muñoz.f

Si voleu informar-se dels costos d’una sessió, pot informar-se al següent enllaç: Resolución Alternativa de Conflictos